အားလုံးပါဝင်သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ၂၀၂၃ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် စာတမ်း