အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC)၊ ဂျဲန်ဒါ မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (JCC-Gender Policy) က ပြုစု၍ NUCC က အတည်ပြုထားသည့် "ဂျဲန်ဒါတန်းတူရေး ရပ်တည်ချက်စာတမ်း