၁၃၈၄ခုနှစ် အတာသင်္ကြန်နဲ့ စပ်လျဥ်းသည့် ထုတ်ပြန်​ကြေညာချက်