အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိခင်ဘာသာစကားနေ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ပူးတွဲကြေညာချက်