အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ Embrace Equity- “ညီမျှခွင့်တူ-ဖမ်းဆုပ်ယူ” အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ၊ဂျဲန်ဒါမူဝါဒဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ၀န်ကြီးဌာန ပူးတွဲ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်