လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ​ပေး​ရေးလုပ်ငန်းများအား AHA Center မှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးကူညီမည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်